Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej
Stowarzyszenia ''Między Wisłą a Kampinosem’’


Stowarzyszenie ''Między Wisłą a Kampinosem” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.lgdkampinos.pl
 • Data publikacji strony internetowej: 20-08-2017
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  20-08-2017

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF oraz w formacie Word nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • nieliczne elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
Treści niedostępne
 • Dokumenty PDF. XLS. XLSX, DOC, DOCX mogą być niezgodne lub częściowo zgodne.
 • Niektóry wpisy mogą być zredagowany w sposób niedostępny.
 • Niektóre grafiki nie zawierają opisów alternatywnych.
Wyłączenia
 • Mapy
 • Treści opublikowane przed 23 września 2018 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 23-09-2020
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 18-07-2022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Biuro Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’
 • E-mail: biuro@lgdkampinos.pl
 • Telefon: 22 794 04 88
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej na adres:
 • organ nadzorujący: Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”
 • adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów
 • e-mail: biuro@lgdkampinos.pl
 • telefon: 22 794 04 88
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)


INFORMACJE DODATKOWE

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Przycisk zwiększający kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Przyciski zmiany wielkości czcionki (nieliczne elementy tekstowe mogą nie reagować na te zmiany).
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”
Czosnów ul. Gminna 6
 • Stowarzyszenie mieści się w budynku Urzędu Gminy na poziomie 2.
 • Podejście do budynku jest wybudowane w formie lekkiego nachyłu, wejście przystosowane dla wózków inwalidzkich.
 • Dostęp do windy.
 • Na pobliskim parkingu dostępne wyznaczone miejsce dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Toalety przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl