Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

Statut

            STATUT  STOWARZYSZENIA  „MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM”
         (tekst ujednolicony)

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem stowarzyszeń, osób fizycznych i prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD), mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów należących do LGD, a w szczególności:

1. opracowanie i realizacje Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), 
2. wspieranie działań na rzecz wdrożenia i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
3. promocję obszarów wiejskich, 
4. mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich,
5. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich,
6. poprawę jakości życia mieszkańców,
7. wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów chronionych i należących do sieci Natura 2000,
7a.   wspieranie działań na rzecz rozwoju przetwórstwa lokalnego,
7b.   wspieranie i promocje produktów lokalnych,
7c.   podjęcie działań na rzecz wypracowania i wypromowania marki lokalnej,
8. podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom, w celu podnoszenia dochodowości gospodarstw domowych,
9. zastosowanie nowych informacji i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich,
9a.   wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
9b.  podnoszenie kompetencji osób, z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodu,
9c. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
10. współpracę, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków w realizacji ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,
11. kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
12. ochronę, promocję i działania na rzecz właściwego wykorzystania środowiska naturalnego, krajobrazu, zasobów historyczno- kulturowych dla potrzeb zrównoważonego rozwoju turystyki,
13. animowanie współpracy partnerów lokalnych,
14. prezentowanie wspólnych poglądów i problemów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich należących do Stowarzyszenia,
15. promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,
16. organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę, itp.
17. współpracę i wymianę doświadczeń między Stowarzyszeniem na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy Stowarzyszenia, w tym zarządzania, monitorowania, itp.,
18. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi,
19. działalność operacyjną Stowarzyszenia,
20. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
21. promocję dziedzictwa lokalnego,
22. popularyzację turystyki, rekreacji i sportu,
23. promocję zatrudnienia i aktywizacja zawodowej bezrobotnych, osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych bezrobociem,
24. zapobieganie wykluczeniu społecznemu i integracja społeczna,
25. wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
26. stworzenie warunków powstania i rozwoju przedsiębiorstw ekonomii społecznej,
27. podejmowanie działań na rzecz aktywizacji i integracji środowiska lokalnego,
28. prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych 
na terenie działalności Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’,
29. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, księgowej oraz informacji prawnych.
30.    poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności oraz poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej,
31. działania zapobiegające zjawisku marginalizacji grup społecznych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych, podejmowanie działań w celu włączenia społecznego seniorów, ludzi młodych i osób w niekorzystnej sytuacji,
32. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy oraz rolniczy, w tym zrównoważony rozwój przedsiębiorczości na obszarach gmin wiejskich oraz zrównoważony rozwój rolnictwa, biogospodarki i zielonej gospodarki,
33. rozwój pozarolniczych funkcji małych gospodarstw rolnych w zakresie tworzenia lub rozwoju gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych,
34. rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu oraz rozwój współpracy na rynku lokalnym w tym poprzez tworzenie i rozwój krótkich łańcuchów dostaw,
35.  promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
36.  działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami, jak również poszanowania praw podstawowych oraz przestrzegania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
37. realizacja operacji na rzecz lokalnego środowiska młodzieżowego (do 25 roku życia), w tym integrującym, animującym itp.
38. realizacja operacji na rzecz seniorów w zakresie:  włączenia społecznego, cyfrowego lub innym.


§ 2.
1. usunięto
2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 § 3.

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych. 

 § 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Czosnów, ul. Gminna 6. 

 § 5.

1.     Stowarzyszenieposiada osobowość prawną.
1a. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:

1)      ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawoo stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.),

2)      ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniurozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego narzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym zudziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943 z późn. zm.),

4)      rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. wsprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny narzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE)nr 1698/2005  (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 487),

5)      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiające niektóre przepisy przejściowedotyczące wsparcia  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) iz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w latach 2021 i 2022 orazzmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 i (UE) nr1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 orazrozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiegowsparcia na lata 2021 i 2022 Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020 r. str. 1 z późn.zm.),

6)      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2021/1060 z dnia  24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisyfinansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji iIntegracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu WsparciaFinansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L231 z 30.06.2021 r. str. 159 z późn. zm),

7)     Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2021/1058 z dnia  24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L nr 231, str. 60),

8)      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2021/1057 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz SpołecznyPLUS (EFS+) oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 (Dz. Urz. UE L nr231, str. 21),

9)      Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacjizadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027(Dz. U. z 2022 r. poz. 1079),

10)    Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznymdla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. 2023 poz. 412),

11)    ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz.

        1057 z późn. zm.)

        oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
3. Nadzór nad stowarzyszeniem prowadzi Marszałek Województwa Mazowieckiego. 

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 

Rozdział II
 Zasady działania Stowarzyszenia

  § 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. uczestniczenie w inicjatywach wspólnotowych, 
2. organizowanie i finansowanie:
        1)  przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i edukacyjnym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, 
        2)  imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i wzmacnianiu tożsamości kulturowej, 
        3)  działalności promocyjnej, informacyjnej, propagandowej i poligraficznej, w tym:
                a)  opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
                b)  opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
                c)  tworzenie stron internetowych,
                d)  przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
       4)  przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym związanych z zasobami obszaru, o którym mowa § 1., 
       5)  przedsięwzięć związanych z lokalną działalnością sportową, turystyczną i rekreacyjną skierowaną do lokalnej społeczności,  
       6)  przedsięwzięć związanych z ochroną i zachowaniem miejsc i obiektów dziedzictwa kulturowego, miejsc pamięci narodowej i innych o znaczącej wartości dla obszaru o którym mowa § 1., 
      7)  przedsięwzięć wspierających ochronę, zachowanie, właściwe korzystanie i promocję środowiska naturalnego dla obszaru o którym mowa § 1., 
3. wspieranie twórczości regionalnej, lokalnej i sztuki kulinarnej, 
4. prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,  
5. wspieranie działań przedsiębiorców na obszarach wiejskich, o których mowa w § 1.  w zakresie celów związanych z rozwojem turystyki, promowaniem produktów lokalnych i rozwojem nowych technologii, 
6. wspieranie działalności związanej z organizacją imprez turystycznych, sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych o znaczeniu ponadlokalnym, 
7. współpracę w ramach  sieci instytucji na poziomie krajowym i międzynarodowym, 
8. wspieranie działalności na rzecz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
9. wspieranie i podejmowanie działalności na rzecz grup defaworyzowanych na rynku pracy,
10. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w ramach obowiązujących przepisów.

§ 7a.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, której zakres ustala Zarząd w formie uchwały. 

§ 8.

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych. 

§ 9.

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

   Rozdział III 
     Członkowie Stowarzyszenia


  § 10.

Stowarzyszenie zrzesza następujących członków: 
a) zwyczajnych, 
b) wspierających, 
c) honorowych. 

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może byćstowarzyszenie, osobafizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna  nie posiadająca osobowości prawnej pozłożeniu pisemnej deklaracji.
2. Osoby fizyczne i osoby prawne (krajowe i zagraniczne) mogą być również członkami wspierającymi Stowarzyszenie. 
3. Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może nadać tytuł członka honorowego. 

 § 12.

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów.

§ 13.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany: 
        1) propagować cel działania Stowarzyszenia  i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu, 
        2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
        3) opłacać składki członkowskie,
        4) brać udział w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 
        1) wybierać członków i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz wskazywać swoich reprezentantów jako kandydatów do tych władz,
        2) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
        3) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym oraz wskazywać osoby fizyczne, które na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków mogą brać udział w takich przedsięwzięciach.
       4) usunięto.

§ 14.

Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
1. złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 
2. wykluczenia przez Zarząd:
        1) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
        2) za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
        3) za nieopłacenie składek członkowskich w terminie określonym uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
3. upadłości lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.
4. śmierci.

                                                                                                         § 15.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i osoba prawna (krajowa i zagraniczna) po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia. 
2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek: 
        1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji, 
        2) wykluczenia przez Zarząd: 
                a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia, 
                b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia, 
        3) upadłości lub likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Członkowie wspierający mają prawo: 
        1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia, 
        2) brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
    
 § 16.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi zwykłemu i wspierającemu oraz odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.  

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

   § 17.

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
        1) Walne Zebranie Członków,
        2) Zarząd, 
        3) Rada,
        4) Komisja Rewizyjna.
1 a. Wyboru i powoływania władz stowarzyszenia dokonuje się spośród  członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w trybie głosowania określonym uchwałą Walnego Zebrania Członków.
1 b. W razie gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu w formie uchwały. Organ ma prawo uzupełnić swój skład w miejsce tych członków, których mandat wygasł, jednak nie więcej jednak niż połowę ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 
1c. Dla swojej skuteczności, uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trybie o którym mowa w ust. 1b podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Członków Stowarzyszenia podjętej najpóźniej na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.  
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 
4. Po upływie kadencji członkowie władz Stowarzyszenia działają do dnia wyboru nowych władz.
5. Członkowie  Zarządu i Komisji Rewizyjnej  mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Członkowie Zarządu  i Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do otrzymywania zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w związku pełnioną funkcją, w tym zwrot kosztów podróży.
6. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie za wybór operacji, niezależnie od liczby posiedzeń Rady. Członkowie Rady są  uprawnieni do otrzymywania zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w związku pełnioną funkcją, w tym zwrot kosztów podróży.
7. Osoba wskazana w uchwale organu kontroli wewnętrznej do reprezentowania Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach między nimi zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.) może otrzymać roczne wynagrodzenie.

     § 18.

Z zastrzeżeniem § 19 ust. 7, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków  (reprezentowanych członków zwyczajnych) uprawnionych do głosowania. 


 Walne Zebranie Członków

      § 19.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd  co najmniej raz na 12 miesięcy.
2a.   O miejscu, terminie i porządku Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
3 Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, pisemny wniosekco najmniej  20 % członków zwyczajnychlub z własnej inicjatywy Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków,powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej na 7 dni przedwyznaczonym terminem.
4. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum w I-ym terminie, Walne Zebranie Członków odbywa się w II-im terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 min. później niż I-y termin, bez określenia wymaganej liczby członków.
5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia, członkowie wspierający z głosem doradczym oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
        1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
        1a)   wybór członków Zarządu i ustalenie liczby jego członków,
         2) wybór członków Rady i ustalenie liczby jej członków oraz uchwalenie Regulaminu Rady,
         3) wybór członków Komisji Rewizyjnej i ustalenie liczby jej członków,
         4) odwołanie członków Zarządu, Rady  i Komisji Rewizyjnej,
         5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, 
         6) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
         7) uchwalanie zmian Statutu, 
         8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
         9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia, 
        10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania, 
        11) uchwalanie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju w tym Kryteriów Wyboru Operacji,
        11a) aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Kryteriów Wyboru   Operacji,
        12) usunięto
        13) powoływanie Grup Zadaniowych skupiających członków szczególnie zainteresowanych rozwojem określonej działalności Stowarzyszenia, 
        14) ustalanie wysokości oraz zasad wnoszenia składek członkowskich i innych opłat,
        15) zatwierdzenie sprawozdania finansowego przedłożonego przez Zarząd,
        16) upoważnienie Zarządu do zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju oraz kryteriów wyboru operacji, 
        17) upoważnienie Zarząd do wykonywania innych czynności leżących w kompetencji Walnego Zebrania Członków  a związanych z realizacją LSR, w tym do zmiany dokumentów stanowiących regulaminy, załączniki do umowy ramowej i do LSR,
        18) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu  i Komisji Rewizyjnej za czynności wykonywane przez nich w związku z pełnioną funkcją,
        19) ustalanie  zasad wynagradzania członków Rady za wybór operacji, niezależnie od liczby posiedzeń Rady,
        20) ustalanie zasad wynagradzania osoby wskazanej w uchwale organu kontroli wewnętrznej  do reprezentowania Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ w umowach między Stowarzyszeniem, a członkami zarządu oraz w sporach między nimi zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.),
        21) zatwierdzanie w drodze uchwały uzupełnień składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trybie o którym mowa w § 17 ust. 1b.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków (reprezentowanych członków zwyczajnych Stowarzyszenia) Walnego Zebrania Członków.
8. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia reprezentowanemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos. 

Zarząd

 § 20.

1. W skład Zarządu wchodzi od  3 do 7 osób.
2. W skład Zarządu powinien wchodzić przedstawicielseniorów (osób w wieku powyżej 60 lat).
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego składu co najmniej Prezesa, I Wiceprezesa i Sekretarza. Zarząd może wybrać także ze swego składu Skarbnika i II Wiceprezesa.
4. usunięto
5. Do kompetencji Zarządu należy: 
        1) podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków Stowarzyszenia, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji,
        2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
        3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
        4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
        5) opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju,
        6) usunięto, 
        7) utworzenie Biura Stowarzyszenia, 
        8) powoływanie i odwoływanie  Dyrektora  Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego    Biura, 
        9) ustalanie warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania Dyrektora i pracowników Biura Stowarzyszenia, 
       10) uchwalenie Regulaminu Biura Stowarzyszenia, 
       11) uchwalenie Regulaminu Zarządu,
       12) uchwalenie Regulaminu korzystania z samochodów prywatnych do celów służbowych,
       13) zwolnienie w uzasadnionych przypadkach z obowiązku wnoszenia opłaty wpisowej,
       14) przygotowanie sprawozdania finansowego i przekazania  do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków,
       15) podejmowanie uchwał w przedmiocie uzupełnienia składu osobowego Zarządu, w przypadku  jego zmniejszenia w trakcie trwania kadencji, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1b,
       16) tworzenie jednostek organizacyjnych o charakterze administracyjnym, posiadających i nieposiadających osobowości prawnej, których przedmiot działalności będzie zgodny z celami statutowymi Stowarzyszenia,
      17) rozpatrywanie i zatwierdzanie wszelkiej dokumentacji o charakterze organizacyjno-finansowym, związanej z działalnością utworzonych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
6. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem ust. 6a.
6a. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) - wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.
7. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w  uchwale Komisji Rewizyjnej.
8. Zarząd Stowarzyszenia, przy podejmowaniu decyzji w zakresie swoich kompetencji, korzysta z konsultacji z pozostałymi członkami Stowarzyszenia,  w szczególności poprzez:
           a) publikowanie na stronie internetowej Stowarzyszenia i/lub wysyłanie do pozostałych członków Stowarzyszenia projektu zmian dokumentów strategicznych i wewnętrznych Stowarzyszenia, informacji o zamiarze realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE, informacji o zamiarze przystąpienia do innych organizacji lub związków organizacji oraz informacji o innych ważnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia lub wdrażania LSR planowanych działaniach – jednocześnie informując członków Stowarzyszenia  o możliwości uzyskiwania w Biurze Stowarzyszenia dodatkowych informacji oraz zgłaszania swoich uwag, pomysłów i inicjatyw we wskazanym terminie,
          b) organizowanie składających się z członków Stowarzyszenia zespołów tematycznych – do pracy nad nowymi pomysłami i projektami; Zarząd ustala zasady rekrutacji do zespołu tematycznego, przy czym wymagają one podania do wiadomości członków Stowarzyszenia co najmniej w jednej z form określonych w pkt a i nie mogą prowadzić do wykluczenia z możliwości uczestnictwa w rekrutacji któregokolwiek z członków Stowarzyszenia.

  § 21.

Biuro zapewnia obsługę Stowarzyszenia, wspiera Zarząd w realizacji celów statutowych oraz prowadzi pracę organizacyjne i przygotowawcze.


Komisja Rewizyjna 

  § 22.

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 osób.
        1a) Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
        1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 
        2) ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków, 
        3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 
        4) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności finansowej i merytorycznej Zarządu,
        5) opracowanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
       6) podejmowanie uchwał w przedmiocie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, w przypadku  jego zmniejszenia w trakcie trwania kadencji, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1b.

Rada

                                                                                                      § 23.

1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora społecznego i sektora gospodarczego. Wyboru członków Rady należy tak dokonać, aby żadna pojedyncza grupa interesu nie mogła kontrolować decyzji w sprawie wyboru. W szczególności żadna grupa interesu nie może posiadać więcej niż 49% głosów.
1a.  Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 
2. Rada liczy od 3 do 7 członków.
3. Rada zbiera się w miarę potrzeb.
4. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał.
5. usunięto
6. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady pod warunkiem zachowanie proporcji, o której mowa w punkcie 1.
7. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
7a.   Członkowie rady będący osobami fizycznymi uczestniczą w jej pracach, w tym biorą udział w głosowaniu nad jej uchwałami, osobiście, a członkowie będący osobami prawnymi - przez organ uprawniony do reprezentowania tej osoby prawnej albo pełnomocnika umocowanego do uczestniczenia w pracach rady. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa do uczestniczenia w pracach rady jest niedopuszczalne.
8. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
               1) wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady spośród swoich członków,
              2) wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym grantów  w ramach projektów grantowych,
              3)ustalanie kwoty wsparcia,
              4)  przygotowanie projektu Regulaminu Rady,
              5)wykonywanie innych zadań przewidzianych w ramach obowiązujących przepisów.
9. Rada działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Regulamin Rady przyjęty przez Walne Zebranie Członków.
10.  Członek rady nie może być jednocześnie członkiem organu kontroli wewnętrznej ani zarządu ani pracownikiem Stowarzyszenia.

§ 24.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 ust.1 pkt 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.     


Rozdział V 
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25.

1. Źródłami powstania dochodu bądź majątku Stowarzyszenia są:
        1) składki członkowskie, inne opłaty ustalone przez Walne Zebranie,
        2) darowizny, zapisy i spadki,
        3) środki pochodzące z ofiarności prywatnej oraz zbiórek publicznych,
        4) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
        5) dotacje, subwencje, granty, kontrakty, środki z funduszy publicznych, unijnych i zlecenia usług. 
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

§ 26. 

1. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności  statutowej.
2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 § 27. 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Statut Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" - stan na 02.06.2023
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl