Strona wykorzystuje COOKIES w celach statystycznych, bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania serwisu.
Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Więcej informacji Zgadzam się

RODO

   
                            KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art.13 Ogólnego Rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
obowiązująca od dnia 25.05.2018 r. 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@lgdkampinos.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 08 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.  

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w szczególności do Zarządu Województwa Mazowieckiego lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak określają to przepisy prawa, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w przypadku, gdy czas przechowywania danych nie został określony przez przepisy szczegółowe lub niezwłocznie po zakończeniu korzystania z usług Administratora

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości korzystania z pomocy Stowarzyszenia opisanych w Statucie. 

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.   
polityka cookies

copyright © Między Wisłą a Kampinosem 2017
projekt strony IRN Multimedia | oprogramowanie choruzy.pl